Python打印带颜色的字符串

可以使用Python中自带的print输出带有颜色或者背景的字符串。

书写语法

print(\033[显示方式;前景色;背景色m输出内容\033[0m)
其中,显示方式、前景色、背景色都是可选参数(可缺省一个或多个)。

参数

显示方式

显示方式 效果
0 默认
1 粗体
4 下划线
5 闪烁
7 反白显示
1
2
3
4
5
6
print("显示方式:")
print("\033[0mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[1mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[4mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[5mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[7mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")

颜色

字体色编号 背景色编号 颜色
30 40 黑色
31 41 红色
32 42 绿色
33 43 黄色
34 44 蓝色
35 45 紫色
36 46 青色
37 47 白色
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
print("字体色:")
print("\033[30mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[31mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[32mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[4;33mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[34mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[1;35mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[4;36mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37mSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("背景色:")
print("\033[1;37;40m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37;41m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37;42m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37;43m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37;44m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37;45m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[37;46m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")
print("\033[1;30;47m\tSuixinBlog: https://suixinblog.cn\033[0m")

参考

https://blog.csdn.net/qq_34857250/article/details/79673698
https://www.cnblogs.com/fangbei/p/python-print-color.html